Geslaagde nieuwjaarsreceptie

Op 27 januari 2023

Afgelopen zondag mochten we maar liefst 150 sympathisanten verwelkomen op onze nieuwjaarsreceptie. We kunnen dus terugblikken op een geslaagde editie. Zowel burgemeester Liesbeth Verstreken, voorzitter Walda Van Onckelen als Kamerlid Sophie De Wit brachten een toespraak. Sophie De Wit legt zich als Kamerlid voornamelijk toe op justitie. In haar speech sprak ze dan ook over het falende justitiebeleid van de Vivaldi-regering. Voor zij die niet aanwezig konden zijn, worden de speeches van onze voorzitter en burgemeester hieronder integraal meegegeven.

 

Speech Walda Van Onckelen (voorzitter)

Welkom! Ik ben echt blij dat we hier met zovelen terug staan. Wie had in januari 2020, op onze nieuwjaarsreceptie toen, kunnen vermoeden dat het drie jaar zou duren eer we hier terug een nieuwjaarsreceptie konden organiseren. Maar oef, we zijn er allemaal terug! Nogmaals hartelijk welkom.

Geniet ervan, zou ik zeggen. Geniet van het samenzijn, van de vele contacten, gesprekken, kleine en grote verhalen. Wij hebben alvast gezorgd voor drank, versnaperingen en ook een eregast, volksvertegenwoordiger Sophie De Wit. Liesbeth zal haar straks inleiden.

Een nieuwjaarsreceptie is een moment om even terug te kijken. Maar zeker ook om samen vooruit te blikken.

2022 was ondanks alles voor onze afdeling een mooi jaar. In april sprak tijdens onze paasbrunch Theo Francken. Hij gaf een volle zaal meer inzicht in de toestand in Europa, ons continent waar jammer genoeg opnieuw een oorlog woedt. In oktober strikten we onze minister-president, Jan Jambon. In de nieuwe zaal Halle Luja maakte hij een tussentijdse balans op van het werk van de Vlaamse Regering. Daarnaast waren we opnieuw present op de braderij in Sint-Antonius. En natuurlijk waren we ook van de partij op 31 december, bij het nieuwjaarszingen. Ik dank de vele vrijwilligers die hun schouders onder deze activiteiten gezet hebben.

N-VA Zoersel werkt gestaag verder aan de realisatie van wat we in 2018 in ons programma schreven. En tegelijk zijn we bezig met de voorbereiding van de punten waarmee we in 2024 naar de kiezer trekken. Een stevige ploeg staat klaar om aan de kar te trekken.

Wil u ook uw steentje bijdragen? Dat kan! Want we zullen de inzet van iedereen nodig hebben om in 2024 een stevig resultaat neer te zetten. Steekt u graag de handen uit de mouwen? Of wil u zich misschien ook verkiesbaar stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen en deel uitmaken van de N-VA-lijst? Spreek dan zeker mij of een van onze bestuursleden aan vandaag.

Deze nieuwjaarsreceptie geeft mij alvast moed.

Moed om door te zetten. 2022 was geen gemakkelijk jaar. De oorlog in Europa heeft zijn weerslag op ons dagelijks leven. Het klimaat vraagt meer en meer onze aandacht. En we hopen dat we corona eindelijk bedwongen hebben.

Ik blijf – samen met onze bestuursleden en mandatarissen – geloven in de kracht van mensen. In samenwerking en in samenhang. In creativiteit en behulpzaamheid. In samen verantwoordelijkheid dragen.

N-VA Zoersel is een partij die wil opbouwen. Het is uiteraard veel gemakkelijker altijd kritiek te spuien of initiatieven af te branden. Het is geen kunst om mensen tegen elkaar op te zetten en aan stemmingmakerij te doen.

N-VA Zoersel wil samen met haar coalitiepartners besturen. Dat betekent dat we zeker onze accenten willen leggen, maar ook luisteren naar anderen, afwegingen maken en zo nodig naar een eerbaar vergelijk zoeken. Zo werkt democratie.

Tot slot wens ik u een voorspoedig en gezond 2023. En met het licht op de gebeurtenissen in Europa: een vredevol jaar. Ik hoop u ook allemaal weer te zien op ons paasontbijt op zondag 23 april in De Kapel van het gemeentehuis. Ik dank u!

 

Speech Liesbeth Verstreken (burgemeester)

Beste vrienden van N-VA

Beste sympathisanten

Een nieuw jaar is ingezet op tamelijk gewone wijze .

We waren het bijna vergeten hoe het vorig jaar ging, er waren er die digitale nieuwjaarsdrinks  deden; en wij hebben het gewoon niet gedaan. Het Covid-virus waarde nog rond en liet ons niet toe op een spontane manier bijeen te komen.

Het is dan ook een groot plezier jullie hier vandaag welkom te heten op onze vertrouwde plek bij voetbalclub Zoersel KFC Eendracht. In hun mooie kantine voelen we ons al jaren thuis voor onze nieuwjaarsreceptie.

2022 is een zwaar jaar geweest: we konden corona wel stilaan achter ons laten mits grote inspanningen in de vaccinatiecentra. En terwijl dat bezig was gebeurde in Rusland en Oekraïne wat weinigen ooit voor mogelijk hadden gehouden. Oorlog in Europa , vluchtelingen uit Oekraïne deze keer. De Zoerselaar en de gemeente hebben zich samen ingespannen om hen op te vangen. Meteen waren er ook gevolgen voor de toevoer van energie en vooral voor de prijzen ervan.

Toch hebben we tegelijkertijd verder gewerkt aan al wat we gepland hadden in de meerjarenplannen voor gemeente&ocmw Zoersel. De doorstart einde 2021 kwam op toerental en we zijn doorgegaan met een hele hoop uitdagingen.

We werkten en zullen nog werken aan mobiliteit. Aan verkeersveiligheid in de eerste plaats. Aan goede doorstroming op een doordachte manier. Iedereen heeft daarmee te maken. En voor iedereen is de eigen situatie specifiek en altijd anders. Het is onze opdracht voor het algemeen belang zorg te dragen en daarbij ook oog te hebben voor de specifieke belangen van burgers. Dat kan niet anders dan door evenwichten te zoeken. De zaken in balans te brengen en af te wegen. De burger kan daarin zijn stem laten horen. We zorgen voor een traject dat afgestemd is op de problemen en we moeten daarbij de burgers gelijk behandelen in gelijkaardige situaties, dezelfde procedures en dezelfde werkwijzen hanteren. We zijn daar wat zoekende in geweest maar dat is het duidelijke doel. Een professioneel en uitgewerkt mobiliteitsplan zet de bakens uit en vertaalt de theorie naar de Zoerselse verkeerssituatie. Objectieve gegevens als ongevalcijfers en metingen van snelheid en aantallen worden mee bekeken om te oordelen. Maar zelfs als je dat allemaal nastreeft en doet, is het onmogelijk voor iedereen het ideaal te bereiken.

Ik ben tot het besef gekomen dat telkens je met de auto door een woonstraat rijdt, zelfs aan de toegelaten snelheid, je iemand zal ergeren. Als we nu zouden afspreken dat iedereen dat beseft en zich dus spontaan traag en niet meer dan strikt nodig met de auto, de bestelwagen of vrachtwagen verplaatst dan moesten we al die ingrepen niet doen. Maar we zijn mensen die in vrijheid willen leven en één ideaal patroon is er niet. Dus zullen we ingrepen nodig blijven hebben.

We zullen ons niet tevreden stellen met lijdzaam toezien en genoegen nemen met niets doen er op rekenend dat dit de minste weerstand zal opwekken.

Wij staan voor verandering waar dat nodig is en we zullen dat dan ook durven en uiteindelijk doen. Zo stond het in ons programma, in onze beleidsintenties en -plannen.

*****

Samenwerking tussen de gemeenten van onze eerstelijnszone heeft aangetoond hoe efficiënt kan gewerkt worden op een grotere schaal . De organisatie van ons vaccinatiecentrum verliep erg vlot en we bereikten een heel hoge vaccinatiegraad.

Gezondheidsbeleid leent zich goed voor samenwerking tussen gemeenten. Dat neemt niet weg dat er nog werk zal zijn op gemeentelijk niveau, dicht bij de burgers. Maar het inhoudelijke preventieve gezondheidsbeleid door deskundigen doen we beter niet zelf. Het tot bij onze burgers brengen op allerlei manieren kan natuurlijk wel.

*****

De ondersteuning die Vlaanderen heeft gegeven aan verenigingen voor sport, jeugd, cultuur, senioren en andere zijn dankzij de inspanningen die we in Zoersel gedaan hebben, snel en eerlijk terechtgekomen bij onze verenigingen en alleen bij hen.

Dat heeft het verenigingsleven terug doen opveren en ik ben trots op het werk dat daarvoor in de gemeente geleverd is. Minstens zo fier moeten we zijn op onze verenigingen. Velen hebben dingen veranderd en moeilijkheden gekend. Maar ze hebben haast allemaal een nieuwe adem gevonden en zijn weer volop actief. En dat is o zo belangrijk voor een lokale samenleving.

Hetzelfde heeft zich voorgedaan bij de ondernemingen en de horeca in het bijzonder. Mee dankzij de gemeentelijke campagnes om LOKAAL TE KOPEN EN TE SPENDEREN en natuurlijk ook dankzij de Vlaamse steun, zijn velen er kunnen doorspartelen.

Laat ons allemaal die reflex behouden om uitgaven te doen bij wie de moed heeft te ondernemen in onze gemeente zelf. Heel grote ondernemingen zijn dat in onze gemeente doorgaans niet. Reden te meer om te laten zien en voelen dat we als inwoners het waarderen dat ondernemers hier actief zijn.

De belangen van ondernemingen worden sinds vorig jaar meer aan bod gebracht in de Zoerselse lokale ondernemersraad (kort gezegd de LOR). Ze zitten er wel niet mee in dat de afkorting van hun nieuwe raad, taalkundig VOD betekent. In elk geval een goei VOD heeft een belangrijke functie. Wij zullen die nieuwe raad dan ook naar waarde schatten afgekort en in het lang.

*****

Onze lokale veiligheidsdiensten hebben hun handen vol gehad met de belangrijke taak om voor de veiligheid van onze bewoners te zorgen.

Helaas ben ik het afgelopen jaar een paar keer opgeroepen bij branden van woningen, telkens dramatische toestanden, gelukkig zonder mensen in gevaar, gewond of erger; Maar dan nog de ontreddering is altijd groot. We kunnen dan maar dankbaar zijn dat zo een sterke ploeg van onze twee lokale posten, onderdeel van de brandweerzone, dan paraat staat.

Hetzelfde geldt voor onze politiediensten. Best is dat je ze niet nodig hebt. Het is cruciaal dat ze er zijn in noodsituaties, of het nu om verkeersongevallen, diefstal, al dan niet intrafamiliaal geweld, cybercriminaliteit of overlast gaat. Deskundigheid, klantvriendelijkheid, doorstastendheid, we verwachten het allemaal van onze politiemannen en -vrouwen.

En zij verwachten van een gemeentebestuur terecht dat ze de middelen hebben om dat ook echt waar te maken. Ja, het kost stukken van mensen om hen goed uit te rusten en operationeel te houden. Wij vinden dat nodig om dat te doen. De federale overheid is te karig voor onze zone. Een onrecht dat weegt op de goede samenwerking tussen de gemeenten. De verdeling van de federale dotaties geven we graag als werkpunt mee aan onze spreker van vandaag!

Vorig jaar is door de gemeente een overlast camera gekocht en in gebruik genomen. Baldadig gedrag, sluikstort, fietsdiefstal en pesterijen komen nu aan de Achterstraat in het vizier van de camera. Daders moeten weten dat ze in de gaten gehouden worden. We willen ze aanspreken op hun gedrag – vaak zijn ze bijzonder jong-. We willen ze kunnen straffen om hun asociaal gedrag, met een werkstraf als het kan en de plicht om te vergoeden. We investeren veel in het openbaar domein en dat is belangrijk, zeker nu mensen kleiner wonen en het openbaar domein onze gezamenlijke tuin wordt, meer en meer. Daar gezamenlijk ook zorg voor dragen is wat we moeten bekomen van al onze burgers.

*****

Het afgelopen jaar hebben we in de  gemeente duurzame investeringen gedaan : het buurhuis in Zoersel openden we in de zomer, versleten barakken aan de Kiekeboesschool worden vervangen door een degelijkere uitbouw, rioleringen worden aangelegd hoe moeilijk het ons daarbij ook gemaakt wordt en de oude versleten parochiezaal in HALLE is vervangen.

Onze N-VA schepen DVDV (en onze voormalige schepenen Koen en Michaël) verdienen hiervoor een hele pluimenhoed. In Halle staat nu (na veel tijd en ander verlies waar ik niet op in ga) een prachtige pastorij met bijpassende dorpszaal. De kritiek daarop is verstomd nu daar een prachtig gebouw staat helemaal gerestaureerd. Dankzij het inzicht van onze schepen, zijn hart voor het Halse erfgoed, het geloof in het vakmanschap van zijn medewerkers van de technische dienst, is dé blikvanger van Halle ‘de pastorij’. En voor belevenissen op maat van Hal is de zaal met tuin een geweldige plek. Halle Luja. Danny, op vw dat er snel een mooie haag staat en de poort er terug staat, heb je dat heel goed gedaan.

Beste N-VA vrienden, De werking van een lokale afdeling is een samenspel van veel mensen. Onlangs gebruikte ik het beeld van een trampoline om dat aan te tonen. Aanleiding was het feit dat ik op 1/1 nog een op mijn trampoline ging staan. Een hele reeks veren houdt het springvel strak gespannen en zorgt ervoor dat met een kleine sprong, het systeem in gang schiet, almaar hoger en hoger.

Sommige veren zijn wat verroest andere niet , sommige zijn wat meer uitgerokken dan anderen maar al die veren samen klaren de klus wel en stuwen wie erop staat hoger en hoger.

Bij dat springen dacht ik aan ons; ik dacht aan de veerkracht die een lokale partij als die van ons kan tonen en waarop wij fier mogen zijn en waarop wij zullen bouwen om met een blik op de toekomst, de komende twee jaren er nog hard voor te gaan.

Dank u voorzitter Walda, fractieleider Karin, secretaris Wannes, penningmeester Erik, ondervoorzitter Geert, mandatarissen en bestuursleden en partners en kinderen van iedereen.

Ik wens ieder van u veel geluk en gezondheid in het nieuwe jaar, veel werklust en veel interessante en bovenal veel plezante momenten in 2023.

 

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is